Obszar praktyk
Skontaktuj się

Obszar praktyk

Rozwód

Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem małżeństwa. Może on nastąpić jedynie wyrokiem sądu okręgowego. Aby doszło do rozwodu sąd przeprowadza postępowanie rozwodowe. Aby z kolei postępowanie szło po naszej myśli i nie wywoływało dodatkowego stresu, wymagane jest odpowiednie przygotowanie.

Pierwsze spotkanie w kancelarii rozpoczynamy się od konsultacji prawnej, w trakcie której, przyjrzymy się Twojej sytuacji, a następnie ustalimy najlepszą strategię działania. Podczas spotkania wyjaśnię przebieg postępowania rozwodowego oraz omówimy zagadnienia związane z postępowaniem, takie jak: rozkład pożycia, wina małżonka w rozpadzie, władza rodzicielska, alimenty, miejsce zamieszkania dziecka czy podział majątku.

Kolejnym etapem jest postępowanie sądowe w sprawie o rozwód. Prowadzę całe postępowanie sądowe, od momentu złożenia pozwu o rozwód aż po orzeczenie kończące postępowanie. Przygotowuję wszystkie konieczne pisma procesowe w trakcie postępowania, w tym zażalenia czy zarzuty do opinii biegłych sądowych.

Rozwód może się także odbyć poprzez mediacje. Prowadzę zarówno mediacje sądowe, że skierowania sądu w trakcie postępowania, jak i mediacje umowne, pozasądowe, na zgodny wniosek stron. Reprezentuję również strony w trakcie postępowania mediacyjnego, gdy prowadzi je inny mediator.

W mojej praktyce zdarzają się także Klienci, którzy potrzebują wsparcia podczas przygotowania do rozprawy rozwodowej, którą chcą samodzielnie poprowadzić. Wspieram, pomagam i udzielam niezbędnych porad i wskazówek moim Klientom, aby poradzili sobie samodzielnie podczas rozprawy sądowej.

Zapraszam do kontaktu adw. Ewelina Mrozik

Obszar praktyk

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa która obejmuje stosunki majątkowe i niemajątkowe między małżonkami oraz krewnymi, jak również stosunki wynikające z opieki, kurateli czy przysposobienia. Ta rozległa i skomplikowana gałąź prawa wymaga optymalnego rozwiązania. Dlatego też, biorę pod uwagę dobro moich Klientów oraz osób małoletnich, będących zaangażowanych w sprawę, np. związaną ze sprawowaniem nad nimi prawnej opieki. Profesjonalnie i obiektywnie podchodzę do wielu problematycznych kwestii związanych z prawem rodzinnym. Zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często strony pozostają w konflikcie, co może dodatkowo utrudniać negocjacje i nieco wydłużyć proces sądowy. Do moich zadań należy świadczenie na rzecz Klientów pomocy prawnej we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw z zakresu o:

1. rozwód i separację, zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie;

2. alimenty, m.in.: ustalenie, podwyższenie albo obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, a także ich egzekucję;
3. ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, kontakty członków rodziny (dziadków, rodzeństwa) z dzieckiem, piecza naprzemienna, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, wyrażenie zgody na dokonanie przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, np. odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa, wniosek o wydanie uprowadzonego dziecka (w trybie konwencji haskiej), przygotowania do badania w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów;
4. podział majątku dorobkowego małżonków, wprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej, rozliczenie konkubinatu, ustalenie rozdzielności majątkowej;

Zapraszam do kontaktu mec. Ewelina Mrozik

Obszar praktyk

Mediacje

Mediacja w sprawach rodzinnych może zastąpić długotrwały proces rozwodowy. Dzięki mediacji można rozwiązać problem jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.

Mediacja jest próbą ugodowego rozwiązania sporu i w razie braku porozumienia, nie zamyka nam drogi, aby spór rozwiązać na drodze sądowej.

Aby rozpocząć mediacje potrzebna jest tylko dobra wola i chęć porozumienia pomiędzy stronami. Największym atutem mediacji jest, że ma się bezpośredni wpływ na jej wynik. W mediacji Klient bierze bezpośredni udział i wraz z drugą stroną i ustala treść zawieranej ugody. Różnica pomiędzy mediacją a postępowaniem rozwodowym przed sądem jest taka, że w sądzie to sędzia wydaje rozstrzygnięcie, które należy respektować, nawet gdy nie jest po Naszej myśli, natomiast mediacja pozwala nam wpływać na końcowy wynik i kształt ugody. Kolejnym atutem mediacji jest fakt, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, niejako zastępuje wyrok sądu.

W trakcie mediacji ustalimy sposób rozwiązania małżeństwa (rozwód z winą jednej ze stron, z winy obu stron, bez orzekania o winie), a także uregulujemy kwestie alimentów na dzieci czy na małżonka, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów, podziału majątku. W trakcie mediacji możemy również ustalić plan wychowawczy.

Występując w roli mediatora prowadzę zarówno mediacje sądowe (ze skierowania sądu w trakcie postępowania), jak i mediacje umowne (pozasądowe, na zgodny wniosek stron). Może zaistnieć sytuacja, że będę wspierać Klienta jako adwokat w mediacji, w której Klient bierze udział jako strona, gdy jest prowadzona przez innego mediatora.

Mediacje odbywają się w kancelarii lub za pośrednictwem Internetu (różne miejsca zamieszkania), gdy nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie ze stronami. Mediacje rozpoczynają się od spotkania wstępnego, kiedy to spotykam się indywidualnie z każdą ze stron. Kolejnym etapem jest wspólne spotkanie z mediatorem i skupienie się na poszukiwaniu możliwych rozwiązań, które satysfakcjonują każdego uczestnika mediacji. Jeżeli zaistnieje potrzeba kolejnych spotkań, umawiamy je w kancelarii aż do momentu uzyskania ugody bądź kończymy spotkania mediacyjne bez podpisania ugody.

Gdy tylko jest to możliwe, zachęcam do podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu w drodze mediacji. Taka procedura pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a przede wszystkim umożliwia zawarcie porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Zapraszam do kontaktu mec. Ewelina Mrozik

Skontaktuj się

Mrozik Ewelina


Kancelaria Adwokacka